Uqubat Islam selain Hudud

1. Jinayat: Penganiayaan atau penyerangan terhadap badan yang mewajibkan qishash (balasan setimpal) atau diyat (denda). Penganiayaan itu mencakup penganiayaan terhadap jiwa dan anggota tubuh. Maksud dari jinayat di sini adalah hukuman yang dijatuhkan atas penganiayaan tersebut. Dalam hukuman-hukuman dalam ‘uqubat terdapat hak seorang hamba. Dan selama berkaitan dengan hak hamba, maka bagi pemilik hak (shâhibul haq) boleh memberikan ampunan, dan menggugurkan haqnya. Allah Swt berfirman: “Dan barangsiapa mendapatkan kemaafan dari saudaranya.” (QS. al-Baqarah [2]: 178)

Dikeluarkan oleh Thabarâni, “Bahwa ‘Ali ra didatangi seorang lelaki muslim yang telah membunuh seorang ahlu dzimmiy, dan terbukti (bahwa lelaki itu pelakunya), kemudian beliau ra memerintahkan untuk membunuhnya, kemudian datanglah saudara (kafir dzimmiy) tersebut dan berkata, “Saya maafkan.” `Ali ra bertanya, “Apakah mereka mengancammu, menakut-nakutimu, atau menggertakmu? Lelaki itu menjawab, “Tidak! Akan tetapi pembunuhannya tidak aku terima, tetapi kemudian mereka menjelaskan kepadaku kemudian aku redha. Kemudian Ali ra berkata, “Kamu lebih tahu, barangsiapa di bawah perlindungan kami, darahnya seperti darah kami, diyatnya seperti diyat kami.”Ini menunjukkan bahwa kemaafan bagi pelaku penganiayaan dari shahibul haq mengugurkan hukuman (jinâyât) tersebut

2. Ta’zîr: Hukuman bagi kemaksiatan yang di dalamnya tidak ada had dan kifârat. Melakukan perbuatan maksiat perlu dilihat dahulu, apabila Allah Swt. telah menetapkan hukuman tertentu bagi kemaksiatan tersebut, maka ia termasuk ke dalam hudud.


3. Mukhâlafât: Hukuman yang dijatuhkan oleh penguasa kepada orang yang menentang perintah Khalifah atau wakilnya. Mukhâlafat tidak masuk dalam bab ta’zîr, sebab mukhâlafat bukanlah pelanggaran terhadap perintah Allah Swt. Sedangkan ta’zîr khusus bagi pelanggaran terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Ta’ala. Ini termasuk melanggar peraturan jalan raya, peraturan racun dan lain-lain yang melibatkan kemaslahatan umum. Perintah Khalifah wajib ditaati selama mana ia tidak bertentangan dengan hukum syarak. Khalifah bebas melakukan ijtihad atau menggunapakai ijtihad dari mujtahid untuk memutuskan hukuman yang sesuai dalam uqubat dalam kes berbentuk Mukhâlafat ini.

Allahualam.

Sumber: Nidhamul ‘Uqubat, karya Abdurahman Al-Maliki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *