Baiat Syar’i Hanya untuk Khalifah

Mengikat kesetiaan ahli organisasi dengan “bai’at” (dalam makna bahasa) atau ikrar taat setia adalah perkara yang diterima hukum syarak. Melanggar perjanjian bererti berkhianat dan ia dikira berdosa, selama mana ketaatan itu bukan dalam perkara maksiat.

Kata baiat berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf ba-ya-‘a. maknanya berkisar pada membeli  atau menjual. Bai’at diertikan perjanjian dan ikrar kesetiaan  kerena seseorang yang melakukannya  seakan ‘menjual’ apa dimilikinya kepada orang lain yang dipercayainya dan memberikan seluruh jiwa, ketaatan dan urusannya dengan sepenuh hati. Ketika bai’at dikembalikan kepada bahasa, maka seluruh dimensi kehidupan manusia tidak akan lepas dari bai’at. Adapun pengertian bai’at menurut fiqih siyasah adalah sumpah setia seseorang kepada seorang khalifah.

Pada masa Rasulullah Saw, proses bai’at pernah dilakukan dua kali yang dinamakan Bai’at Al-Aqabah dan Bai’at Ar-Ridwan oleh para sahabat dengan tujuan untuk lebih memperkukuh ikatan sahabat kepada Rasulullah Saw karana menghadapi tentangan yang lebih berat dari kaum musyrikin.

Istilah bai’at itu sendiri membawa maksud yang lebih besar dari berikrar memberi ketaatan kepada organisasi dari pandangan syarak. Bai’at adalah method pengangkatan khalifah dalam Islam. Bai’at adalah akad perwakilan dan kerelaan antara semua kaum Muslim dan seorang khalifah yang akan menjalankan tugasnya setelah dipilih oleh masyarakat dan telah memenuhi semua persyaratan yang diperiksa oleh Mahkamah Mazhalim, termasuk kemampuan calon untuk menjadi khalifah. Bai’at tidak dapat dilakukan dalam sistem selain sistem Islam. Sebabnya, baiat adalah hukum di antara hukum-hukum Islam berdasarkan sudut pandang kehidupan. Wajib atas kaum Muslim ada bai’at di leher mereka

 “Sesiapa sahaja yang melepaskan dirinya dari ketaatan (kepada Khalifah) maka dia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat tanpa hujjah. Sesiapa sahaja yang mati tanpa bai’ah di lehernya maka dia mati dalam keadaan jahiliyyah” [HR Muslim]

“Dahulu, Bani Israel dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para Nabi. Setiap kali seorang Nabi meninggal, digantikan dengan Nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada Nabi sesudahku. (tetapi) nanti akan ada ramai Khalifah’. Para sahabat bertanya: ‘Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?’ Baginda menjawab: ‘Penuhilah bai’at yang pertama dan yang pertama itu sahaja” [HR Bukhari] 

Dari dalil di atas, keutamaan dalam memberi baiat kepada pemerintah yang menerapkan hukum Allah sangat penting sehingga digambarkan, berlepas diri dari ketaatan ini adalah seumpama mati jahiliah (berdosa besar). Manakala baiat yang wajib ditaati hanya yang pertama. 

Semua sistem yang tidak menerapkan Islam secara utuh, dengan tolok ukur halal dan haram, tidak dianggap sebagai sistem Islam, meskipun perwatakan Islam mendominasi penampilan para penguasa, atau model pemerintahan. Penerapan hukum-hukum tersebut, dengan model kosong, akan menyebabkan kerosakan dan perosakan. Hal itu akan menjadikan hukum-hukum Islam sama dengan hukum-hukum sistem sekular, yang melihat semua perkara berdasarkan kepentingan.

Ada pun tidak berbai’at kepada khalifah al ‘uzhma, telah terjadi pada masa-masa awal Islam. Imam Ath Thabari menceritakan, bahwa Ali Radhiallah ‘Anhu berkata pada Sa’ad bin Abi Waqqash Radhiallahu ‘Anhu: “Berbai’atlah Engkau!” Sa’ad menjawab: “Aku tidak akan berbai’at sebelum orang-orang semua berbai’at. Tapi demi Allah tidak ada persoalan apa-apa bagiku.” Mendengar itu Ali berkata: “Biarkanlah dia.” 

Lalu Ali menemui Ibnu Umar dan berkata yang sama, maka jawab Ibnu Umar Radhiallahu ‘Anhuma: “Aku tidak akan berbai’at sebelum orang-orang semua berbai’at.” Jawab Ali: “Berilah aku jaminan.” Jawab Ibnu Umar : “Aku tidak punya orang yang mampu memberi jaminan.” Lalu Al Asytar berkata: “Biar kupenggal lehernya!” Jawab Ali : “Akulah jaminannya, biarkan dia.” (Imam Ibnu Hazm, Al Fashl fil Milal wal Ahwa’ An Nihal, 4/103) 

Imam Al Waqidi mencatat ada 7 orang sahabat yang tidak memberikan bai’at pada Khalifah Ali Radhiallahu ‘Anhu yaitu: Sa’ad bin Abi Waqqash, AbdullaH bin Umar, Shuhaib bin Sinan, Zaid bin Tsabbit, Muhammad bin Maslamah, Salamah bin Aqwa’ dan Usamah bin Zaid Radhiallahu ‘Anhum. (Tarikh Ar Rusul, 4/429)

Para sahabat ini, tidak ada satu pun manusia yang mengatakan mereka sebagai pemberontak, tidak pula dikatakan khawarij, apalagi kafir, walau mereka menolak berbai’at kepada khalifah.

Baiat yang sebenarnya mewajibkan terlebih dulu tegaknya Negara Islam yang sebenarnya. Mā lā yatimmul-wājibu illā bihi fahuwa wājib (Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu adalah wajib). Bai’at terhadap Khalifah adalah wajib atas kaum Muslim. Tidak mungkin ada baiat terhadap Khalifah jika tidak ada Khilafah yang sesuai dengan metode kenabian, yang menegakkan syariah Allah, mengurusi dan menjamin masyarakat, yang dengan penegakan hukum-hukum ini masyarakat menyadari hubungannya dengan Allah, dengan menjauhi larangan-larangan-Nya, dan melaksanakan perintah-perintah-Nya.

-Allahualam-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *